product warranty

การรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันสินค้า โดยนับเริ่มต้นการรับประกัน ตั้งแต่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้า
และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรกไม่รวมถึงตัวโปรแกรม (Software) ทุกชนิด จะไม่มีการรับประกัน

ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวจะต้องเกิดความชำรุดจากการผลิตหรืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใต้การใช้งานปกติ
ซึ่งไม่คลอบคลุมถึงเหตุอันเกิดจาก สาเหตุดังนี้

อุปกรณ์เกิดการแตกหัก
เกิดรอยไหม้

ความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

โปรแกรมที่ติดตั้งมากับเครื่อง
โปรแกรมเฉพาะ (Software)
รวมถึงไวรัสต่างๆ

ความเสียหายจาก
การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของลูกค้า

การซ่อมโดยช่างที่ขาดความชำนาญหรือการดัดแปลงที่ผิดจากข้อตกลง

ขอบเขตการรับประกัน

การบริการสำหรับสินค้า “ในระยะเวลาประกัน”
การรับบริการในระยะเวลาประกัน จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับ – ส่ง และตรวจเช็คเครื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อโดยสินค้าจะได้รับการดำเนินการให้มีสภาพใช้งานได้ดีดังเดิมลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามารับบริการได้ที่บริษัทเอง หรือแจ้งซ่อมผ่านเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การบริการสำหรับสินค้า “นอกประกัน”
บริษัทจะรับประกันการซ่อมในรายการที่ได้ตรวจเช็ค รวมถึงอะไหล่ที่รับบริการซ่อม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันที่ลูกค้ารับเครื่องคืน (โดยลูกค้าต้องแสดงเอกสารหรือแจ้ง JOB ID เดิมที่เคยส่งมา) กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถซ่อมเครื่องได้ จะจัดส่งเครื่องคืนให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

การคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)
– สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
– เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
– สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
– สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
– กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้  จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)

หมายเหตุ
– บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าเป็นเครื่องใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะเสนอสินค้ารุ่นเทียบเท่าหรือสูงกว่าให้แทน
– การคืน/เปลี่ยนสินค้า สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 100% อุปกรณ์ต้องครบไม่ชำรุด หรือเสียหาย หากอุปกรณ์ไม่ครบคิดค่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจริง
– กรณีสินค้าเสียซื้อไปเกิน 7 วัน แต่อยู่ในช่วงรับประกัน 1 ปี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้า โดยทางบริษัทจะรับมาดำเนินการส่งซ่อมต่อไป

การคืนเงินสินค้า

การคืนเงินสินค้า
       บริษัทของสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าสินค้าทุกชนิดไม่ว่ากรณีใดๆ      

หมายเหตุ
    – การบริการลูกค้าต้องนำเข้ามาที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ เท่านั้น
    – หากลูกค้าไม่สามารถนำเข้ามาเองได้ (กรณีต่างจังหวัด) สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือสามารถนำเข้าศูนย์บริการของยี่ห้อนั้นๆ ใกล้บ้าน

Contact

บริษัท ไอริส คอมพิวเตอร์ จำกัด
12 ซอยรามอินทรา 93 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
      โทร 094-887-5498 (ฝ่ายขาย) หรือ อีเมล์ iristechworld@hotmail.com