ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

การจำกัดความรับผิด
         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ iristechworld อาจมีความไม่ถูกต้องหรือมีความผิดพลาดจากการพิมพ์ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใด รวมถึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงต่อรายละเอียดสินค้า โปรโมชั่น บริการ หรือราคา ที่ได้มีการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ความผิดพลาดอันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์มีการลงรายละเอียดไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในความผิดชอบที่เกิดขึ้นทุกกรณี

สิทธิตามกฎหมาย
          การนำเสนอข้อมูลข่าวสาร บทความ ซึ่งปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงสื่อกลางที่ให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการและความรู้ด้านต่างๆ เท่านั้น โดยบริษัทไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ ดังนั้น บริษัทจึงไม่รับรองว่าบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่ปรากฏผ่านบริการและที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถูกต้องสมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่อง เสียหาย และหากการนำเสนอข้อมูล ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างบริษัท เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซต์ และบุคคลภายนอก

การใช้งานอันไม่เหมาะสม
          เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้บริการท่านอื่น และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้บริการ ท่านตกลงว่าจะไม่กระทำการใด อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท หรือของบุคคลภายนอกรวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความรูปภาพหรือภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพที่มีลักษณะขัดละเมิดต่อกฎหมาย หรือมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง บริษัทขอสงวนสิทธิในการลบ ระงับข้อความ รูปภาพใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

การเชื่อมโยงข้อมูล
          เว็บไซต์ ของเราอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ท่าน ทางเว็บไซต์ของเราไม่ยืนยันความถูกต้องและรับผิดชอบในความน่าเชื่อถือ ของเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล สินค้า หรือบริการของเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยง ทั้งนี้ความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หากทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของท่าน

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
          iristechworld ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อเงื่อนไขการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นการกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ อาจมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ขอให้ทุกท่านเข้ามาตรวจสอบเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นี้ทุกครั้งก่อนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
หาก มีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ของเรา สามารถติดต่อเราได้ที่…
บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด
โทร 02-843-6979 ต่อ 115
อีเมล์ : iristechworld@hotmail.com