นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด อันรวมไปถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ กับท่าน ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ iristechworld.com และใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อความน่าเชื่อ ก่อให้เกิดความไว้วางใจในการใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทขอแจ้งท่านว่า เว็บไซต์ของเรามีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการผ่านเว็บไซต์โดยบริษัทได้ยึดเอานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ – อีเมล -เบอร์โทรศัพท์)

เว็บไซต์ iristechworld ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แค่ (ชื่อ-อีเมล-เบอร์โทรศัพท์)  ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของเรา กรุณาทำความเข้าใจถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้งานเว็บไซต์หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวใด ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น ถือว่าลูกค้าได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดยข้อมูลที่ท่านได้ มอบให้แก่เรานั้น จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินงานของเราและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านได้ส่งข้อมูลผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มาหาเรา เราจะเก็บเนื้อหาทั้งหมดในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของเรา

หมายเหตุ : นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดขึ้นนี้สำหรับใช้ในเว็บไซต์นี้เท่านั้น หากทำการเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านแวะไปเยี่ยมชมเหล่านั้นด้วย

การเปิดเผยข้อมูล

เว็บไซต์ iristechworld จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรอื่นใด ยกเว้น มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือตามความจำเป็นอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือกับบริษัทอื่นใดที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเราในการสอบสวน ป้องกัน หรือเพื่อการดำเนินการใดๆ ต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยเราอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลดังกรณีต่อไปนี้ 

(1) เมื่อมีการอนุญาตและร้องขอจากเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย หรือ
(2) เมื่อมีความพยายามจะต่อต้านหรือ ป้องกัน การฉ้อโกง หลอกลวง หรือการดำเนินการสั่งซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต อันมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้น หรือ 
(3) เมื่อมีการสืบสวนสอบสวนการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีการนำไปให้บริษัทอื่นใดใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด

นโยบายการส่งข้อมูลทางอีเมล์ 

ข้อมูลอีเมล์ของท่านที่เราทำการเก็บรักษาไว้นั้นมีการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย มีเพียงเจ้าหน้าที่ในบริษัทของเราที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ทั้งนี้บริษัทอาจนำอีเมล์ของท่านไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ ข้อตกลงอื่น ๆ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกเหนือจากการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความ หรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานได้ ซึ่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี้อีเมล์และจดหมายข่าวสาร รวมทั้งประกาศต่างๆ ทุกฉบับจากเว็บไซต์ของเราจะเปิดโอกาสให้คุณเลือกที่จะยกเลิกการรับข่าวสารในอนาคตได้โดยส่งอีเมล์มาที่ iristechworld@hotmail.com

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 

เว็บไซต์ iristechworld.com ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งข้อมูลนี้บริษัทได้ทำการเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจ ว่าข้อมูลของลูกค้าได้รับการคุ้มครองเป็นอย่างดี โดยเว็บไซต์ iristechworld.com มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังต่อไปนี้

1. กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างชัดเจน
2. ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และมีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอโดยใช้ Microsoft security Essential อัพเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์
3. ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญเป็นประจำทุกวัน
4. เราได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย โดยใช้ Fortigate 80C ในการรักษาความปลอดภัย

กรณี ที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม รวมถึงเกิดจากการถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

iristechworld ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจจะมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ขอให้ทุกท่านเข้ามาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทุกครั้งก่อนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของเรา

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว
หากมีข้อสงสัย คำถาม ข้อข้องใจ หรือ ความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
สามารถติดต่อเรา ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ..

บริษัท ไอริส เทคโนโลยี จำกัด
โทร 02-843-6979 ต่อ 115
อีเมล์ : iristechworld@hotmail.com